Veelgestelde vragen

Waarom richt BuddyBold zich op senioren, terwijl mensen uit andere groepen ook last hebben van eenzaamheid?

Gelet op de te verwachten vergrijzing in de komende tien á twintig jaar zal de groep eenzame senioren hard gaan groeien, harder dan eenzame mensen in andere groepen. Om eenzaamheid terug te dringen is het dus logisch dat BuddyBold zich in de eerste plaats richt op de doelgroep waar die enorme stijging op de loer ligt. Dat zijn de senioren. Sluiten we daarmee uit dat BuddyBold ook een nuttig platform kan zijn voor andere doelgroepen? Natuurlijk niet. De meerwaarde van BuddyBold is dat we een persoon met een slinkend netwerk en een teruglopende vitaliteit (vaak een senior) koppelen aan iemand die middenin het leven staat, wél een netwerk heeft en vitaal is (vaak een jongere). We doen niet aan leeftijdsgrenzen.

Waarom nu BuddyBold oprichten terwijl senioren juist via jongeren COVID-19 kunnen oplopen?

BuddyBold wil met hart en ziel werken aan een inclusieve samenleving, waarin niemand ‘apart’ wordt gezet. Daarom zijn we tegen kunstmatige muurtjes tussen verschillende leeftijdsgroepen; we willen die muurtjes juist afbreken! Iets anders is dat wij het belangrijk vinden het bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, dat wil zeggen: BuddyBold adviseert de koppels dringend zich ruimschoots aan de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen te houden, ofwel, niet minder maar juist méér afstand te bewaren en méér voorzichtigheid te betrachten dan de overheid voorschrijft. ‘Better safe than sorry.’

Waarom kan het hebben van een BuddyBold-contact helpen tegen beginnende Alzheimer?

Alle onderzoeken wijzen uit dat senioren met beginnende Alzheimer – naast goede voeding en een gezonde leefstijl – gebaat zijn bij sociale activiteiten waar ze veel plezier aan beleven. En bij een regelmatige structuur in het dagelijks leven. Juist via BuddyBold wordt het vaker ondernemen van stimulerende activiteiten en het mogelijk maken van een regelmatig leven bevorderd. Daardoor kan Alzheimer weliswaar niet ‘verslagen’ worden, maar de achteruitgang wel worden vertraagd. Zodat senioren langer van een hogere kwaliteit van leven kunnen genieten. Nota bene: een gediplomeerde en vaardige Respijt Buddy van BuddyBold kan zorgtaken tijdelijk overnemen als (de) vaste mantelzorger(s) om wat voor reden ook – vermoeidheid, drukte in het werk – niet inzetbaar is/zijn.

BuddyBold noemt zichzelf een sociale onderneming. Wat betekent dat precies?

Om te beginnen dat BuddyBold géén winstoogmerk heeft. Het percentage van de transactie dat terugvloeit naar BuddyBold wordt geherinvesteerd in organisatiekosten zoals screening, matching, kwaliteitsbewaking en platformkosten. Het uiteindelijke doel van BuddyBold is te zorgen dat het potentieel aan buddy’s – en aan de hulp die zij kunnen bieden – snel en in voldoende mate ‘boven water’ komt en beschikbaar wordt. Om met dat potentieel vervolgens het groeiende probleem van vereenzaming effectief terug te dringen. Kortom: hoe effectiever het platform functioneert, hoe meer buddy’s zich aanmelden, hoe beter we vereenzaming te lijf kunnen.

Is eenzaamheid tegengaan niet allereerst een taak van de overheid?

Goeie vraag! In feite probeert BuddyBold te voorkomen dat eenzaamheid überhaupt een prominent, landelijk issue gaat worden. Door via het platform overal in Nederland nieuwe contacten tot stand te brengen, trachten wij het sociale weefsel te ‘herstellen’ dat ooit vanzelf sprak: waarin mensen naar elkaar omkijken en het gesprek met elkaar aangaan. Wij zijn dus preventief bezig en ervan overtuigd dat een non-profit initiatief als BuddyBold daarin sneller, slimmer, vrijer en daardoor effectiever kan opereren dan de overheid zelf. Vandaar dat we zo enthousiast zijn! Overigens is het geen doel op zichzelf om BuddyBold onafhankelijk te laten zijn; waar nodig zullen we het gesprek aangaan met overheidsinstanties en zorginstellingen. Iedereen met goede bedoelingen mag meekijken en meehelpen.